برخی پروژه های آریا مهار راشا

بیمارستان محک
طراحی ،ساخت و اجرای سیستم تهویه واحد استریلیزاسیون مرکزی CSSD
قبل
بعد
کنترل سیانور
طراحی ،ساخت و اجرای تهویه مکشی جهت کنترل سیانور و سدیم
قبل
بعد
بیمارستان ایرانیان
طراحی ،ساخت و اجرای سیستم تهویه اتاق ایزوله فشار منفی بیمارستان روان پزشکی ایرانیان
قبل
بعد
شرکت مهر آریا پلیمر
قبل
بعد
شرکت پرنیان پرواز
طراحی ،ساخت و اجرای سیستم تهویه مکشی جهت کنترل هگزان
قبل
بعد
شیر آلات آریانا
طراحی ،ساخت و اجرای سیستم تهویه مکشی جهت کنترل بخارات آبکاری
قبل
بعد
شرکت هوایار
طراحی ،ساخت و اجرای اتاق رنگ شرکت دمش از سقف و مکش از دیواره نزدیک به کف
قبل
بعد
شرکت آسیا بسپار گستر
طراحی ،ساخت و اجرای سیستم تهویه موضعی مکشی جهت کنترل آلایندگی گرانول
قبل
بعد
بیمارستان محک
لندری بیمارستان محک
قبل
بعد
شرکت مسکاران
طراحی ،ساخت و اجرای سیستم تهویه موضعی به همراه تصفیه کننده سیکلون و بگ فیلتر برای کوره ذوب آلومینیوم
قبل
بعد
شرکت پلیمر افرا
طراحی ، ساخت و اجرای سیستم تهویه دمشی و مکشی شرکت پلیمر افرا
قبل
بعد
شرکت نفت جی بندرعباس
طراحی ،ساخت و اجرای سیستم تهویه مکشی آزمایشگاه شرکت نفت جی
قبل
بعد
شرکت طبیعت زنده(سینره)
ارزیابی عملکرد و ارائه اقدامات اصلاحی و کنترل در جهت بهبود کارایی سیستم تهویه هود های لامینار این شرکت
قبل
بعد
طراحی ، ساخت و اجرای سیستم تهویه برای کنترل گاز و بخار و ذرات رنگ به کمک سیستم تهویه کناری اسلات دار و فیلتر امرگلس در اتاق رنگ دستی (پیستوله)
قبل
بعد
شرکت ذوب آلومینیوم آلتون
طراحی ،ساخت و اجرای سیستم تهویه مکشی جهت کنترل بخارات آب و صابون
قبل
بعد